पुणे जिल्ह्यातील किल्ले व तालुके

पुणे शहर व पुणे जिल्हा विशेष माहिती

पुणे जिल्ह्यातील किल्ले व तालुके

किल्ल्याचे नाव                         तालुका
लोहगड                                     मावळ
विसापूर                                    मावळ
राजमाची                                  मावळ
तुंग / कठीणगड                        मावळ
ढाकबहीरी                                मावळ
कातळदरा                                मावळ
तिकोना / वितंडगड                   मुळशी
कोरीगड                                  मुळशी
कैलासगड                               मुळशी
घनगड                                    मुळशी
तैलबैला                                  मुळशी
वज्रगड                                   पुरंदर
पुरंदर                                     पुरंदर
तोरणा / प्रचंडगड                     वेल्हे
राजगड                                   वेल्हे
रोहिडेश्वर                                 भोर
रोहिडा / विचित्रगड                   भोर
जीवधन                                  जुन्नर
शिवनेरी                                  जुन्नर
सिंहगड                                  हवेली

1. सिंहगड किल्ल्याचे आधीचे नाव काय होते ?
अ. कोंढाणा
ब. प्रचंडगड
क. विचित्र गड
ड. अवचित गड

2. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म कोणत्या किल्ल्यावर झाला आहे ?
अ. पुरंदर
ब. लाल महाल
क. शिवनेरी
ड. वज्रगड

3. छत्रपती संभाजी महाराजांचा जन्म कोणत्या किल्ल्यावर झाला आहे ?
अ. पुरंदर
ब. लाल महाल
क. शिवनेरी
ड. वज्रगड

4. स्वराज्याची पहिली राजधानी कोणत्या किल्ल्यावर होती ?
अ. रायगड
ब. राजगड
क. पुरंदर
ड. तोरणा

5. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापनेची शपथ कोणत्या किल्ल्यावर घेतली ?
अ. रोहिडा
ब. तोरणा
क. रोहिडेश्वर
ड. रायगड

6. तोरणा किल्ल्याचे आधीचे नाव काय होते ?
अ. कोंढाणा
ब. प्रचंडगड
क. विचित्र गड
ड. अवचित गड