MIDC SYLLABUS MIDC EXAM SYLLABUS

MIDC ST CATEGORY RECRUITMENT 2021
MIDC SYLLABUS अभ्यासक्रम

पदाचे नाव : लिपिक व टंकलेखक
इंग्रजी व्याकरण – 20 प्रश्न
मराठी व्याकरण – 20 प्रश्न
सामान्य ज्ञान – 20 प्रश्न
तर्क क्षमता – 20 प्रश्न
MIDC Act – 20 प्रश्न

पदाचे नाव : सहाय्यक अभियंता स्थापत्य
इंग्रजी व्याकरण – 10 प्रश्न
मराठी व्याकरण – 10 प्रश्न
सामान्य ज्ञान – 10 प्रश्न
तर्क क्षमता – 10 प्रश्न
MIDC Act – 10 प्रश्न
तांत्रिक – 50 प्रश्न

पदाचे नाव : सहाय्यक अभियंता विवयां
इंग्रजी व्याकरण – 10 प्रश्न
मराठी व्याकरण – 10 प्रश्न
सामान्य ज्ञान – 10 प्रश्न
तर्क क्षमता – 10 प्रश्न
MIDC Act – 10 प्रश्न
तांत्रिक – 50 प्रश्न

पदाचे नाव : कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य
इंग्रजी व्याकरण – 10 प्रश्न
मराठी व्याकरण – 10 प्रश्न
सामान्य ज्ञान – 10 प्रश्न
तर्क क्षमता – 10 प्रश्न
MIDC Act – 10 प्रश्न
तांत्रिक – 50 प्रश्न

पदाचे नाव : गाळणी निरिक्षक
इंग्रजी व्याकरण – 10 प्रश्न
मराठी व्याकरण – 10 प्रश्न
सामान्य ज्ञान – 15 प्रश्न
तर्क क्षमता – 15 प्रश्न
तांत्रिक – 50 प्रश्न

पदाचे नाव : अनुरेखक
इंग्रजी व्याकरण – 10 प्रश्न
मराठी व्याकरण – 10 प्रश्न
सामान्य ज्ञान – 15 प्रश्न
तर्क क्षमता – 15 प्रश्न
तांत्रिक – 50 प्रश्न

पदाचे नाव : पंप चालक श्रेणी 2
इंग्रजी व्याकरण – 10 प्रश्न
मराठी व्याकरण – 10 प्रश्न
सामान्य ज्ञान – 15 प्रश्न
तर्क क्षमता – 15 प्रश्न
तांत्रिक – 50 प्रश्न

टिप 1 : वरील सर्व पेपर ऑनलाईन होणार आहेत.
टिप 2 : वरील सर्व पेपरचा कालावधी 120 मिनिटे आहे.
टिप 3 : वरील सर्व पेपर मधील प्रत्येक प्रश्न दोन गुणांसाठी आहे