सोलापूर महानगरपालिका भरती 2020 ‘लिपिक’ पेपर भाग-1

Solapur Mahanagarpalika Recruitment Lipik Questions Paper

SMC 2020 Recruitment Exam is being conducted by Solapur Municipal Corporation (SMC) every year.The Recruitment process of SMC includes the written test.This model paper have previous year questions with solutions.

सोलापूर महानगरपालिका भरती 2020
पदाचे नाव – कनिष्ठ श्रेणी लिपिक
मराठी व इंग्रजीचे प्रश्र्न
परिक्षेचा दिनांक – 9/02/2020
———————————————————————–
1. पुढे दिलेल्या शब्दाचा विरूध्दार्थी शब्द खालील पर्यायांतून निवडा.     भोळा 
1)  सांब      2)  धूर्त   3)  भाबडा   4)  अडाणी
2. ‘आपली चांदणी भक्ष्यस्थानी पडली ‘ या वाक्यातील प्रयोग ओळखा.
1) भावे प्रयोग                2) कर्मणी प्रयोग
3) सकर्मक कर्तरी प्रयोग 4) अकर्मक कर्तरी प्रयोग
3. 93 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन खालीलपैकी कोठे भरले होते ?
1)  औरंगाबाद  2)  मुंबई   3)  सोलापूर 4) उस्मानाबाद
4.खालील पर्यायातून स्त्रीलिंगी असणारा शब्द शोधा.
1) मासा          2) रास     3) श्र्वास     4) घास
5. ‘आरतीप्रभू’ या टोपण नावाने लेखन करणारे खालीलपैकी कोण ?
1) शांता शेळके
2) अरूणा रामचंद्र ढेरे
3) चिंतामण त्र्यंबक खानोलकर
4) आत्माराम रावजी देशपांडे
6. पुढे दिलेल्या शबदाचे वचन बदला.- जळू
1) जळा    2) जळे     3) जळवा    4) जाळा
7.’अप्+ज’ दिलेल्या पोट शब्दांची योग्य संधी ओळखा.
1) अप्ज   2) अप्पज  3) अब्ज      4) अज्ब
8. खालीलपैकी भावे प्रयोगाचे उदाहरण कोणते ?
1) मी अभ्यास केला.    2) पूर्वेला उजाडले.
3) आंबा कचरा आहे.  4) राजूने कविता म्हटली.
9. ‘रामकृष्ण , गृहपाठ, संस्कृत, ऋषी, अमृत, गंधर्व, कृपादृष्टी, एकलव्य’ या आठ शब्दांमध्ये जोडाक्षरयुक्त शब्दांची संख्या किती?
1) तीन       2) चार    3) पाच        4) सहा
10. खालीलपैकी नाम नसलेला शब्द कोणता?
1) हिरोबा   2) हिरा   3) हिराबाई   4) बहिरा
11. योग्य जोडी ओळखा.
1) प्रथम     – स,ला,ते – स,ला,ना,ते.
2) द्वातीया  – ने,एक,शी –  नी,ही,ई,शी.
3) तृतीया   – ऊन,हून – ऊन, हून.
4) चतुर्थी    – स,ला,ते  स,ला,ना,ते.
12. पुढील पैकी अशुद्ध शब्द सांगा.
1) दूरदर्शी    2) स्विकार    3) आशीर्वाद    4) दागिने
13. ‘गायन’ या शब्दाची संधी खालीलपैकी कोणती ?
1) गै+अन   2) गा+मन     3) गे+ अन      4) गै+ आन
14. ‘ययाती’ या पुस्तकाचे लेखक कोण ?
1) ना.सी.फडके       2) प्र.के.अत्रे
3) वि.स.खांडेकर     4) विं. दा. करंदीकर
15. ‘ बाप तसा बेटा’  या अर्थाची म्हण खालीलपैकी कोणती?
1) राजा बोले, दळ हाले.       2) खान तशी माती
3) नाकापेक्षा मोती जड        4) उंदराला मांजर साक्षी
16. chooe the correct conjunction
We decided to stay home ……. it was raining heavily.
1) or    2) because    3) and    4) though
17. Choose the correct alternative.
Ex. 9.45 am
1) quarter to nine  2) half past nine
3) quarter to ten    4) half past ten
18. Which of the following is not part of a bird’s body ?
1) feather    2) wing    3) horn    4) beaK
19. Complete the following proverb choosing the correct alternative:
All that —– is not gold.
1) shines   2) counts  3) costly  4) glitters
20. Which of the following sentences has a wrong information:
1) The month of march comes before April.
2) Sunday comes after Saturday.
3) April comes before the month of march.
4) Thursday comes before friday.
21. Fill in the blanks choosing the alternative in  sentence :
—– is a long journey by sea.
1) travel       2) trip    3) voyage       4) tour
22. Ajay is sitting —– Mahesh and ratan.
1) among   2) in       3) between    4) into
23. Write correct phrase to complete the sentence:
King was —– a very valuable ring that he lost.
1) looking at              2) looking after
3) looking over         4) looking for
24. Choose the correct conjunction from the alternatives to join the following two sentences:
Mahesh is tall. His sister is short.
1) so      2) but      3) or      4) because
25. Which punctuation mark is missing in following sentence ?
What a wonderful foundation
1) question mark     2) comma
3) full stop                4) exclamation mark
26. Choose the correct preposition to complete the following sentences:
The young chick had made a sea journey over 22000 k.m.—– just three months.
1) within    2) between    3) in    4) with
27. Ravi is thirsty. Then how will he take permission ?
1) may I drink water, please ?
2) can we drink water ?
3) can he drink water ?
4) Do you want water ?

उर्वरित प्रश्न नंतरच्या पोस्ट मध्ये दिले आहेत.

उत्तरे

01 – 2, 02 – 4, 03 – 4, 04 – 2, 05 – 3, 06 – 3, 07 – 3, 08 – 2, 09 – 3, 10 – 4, 11 – 4, 12 – 2, 13 – 1, 14 – 3, 15 – 2, 16 – 2, 17 – 3, 18 – 3, 19 – 4, 20 – 3, 21 – 3, 22 – 3, 23 – 4, 24 – 2, 25 – 4, 26 – 1, 27 – 1

5 COMMENTS

Comments are closed.