USE OF SO …… THAT

Use of so ….. that

so ….. that चा वापर पुढील प्रमाणे करावा :
1) दिलेल्या वाक्यात सुरुवातीला आलेला करता व to be चे रूप आहेत तसेच लिहावेत.
2) too काढून टाकावे व त्याऐवजी so लिहावे.
3) too व to च्या दरम्यान आलेला वाक्याचा भाग so नंतर आहे तसाच लिहावा.
4) to काढून टाकावे आहे व त्या ऐवजी that लिहावे.
5) that नंतर वाक्याच्या सुरुवातीला आलेल्या  कर्त्यानुसार योग्य ते सर्वनाम लिहावे. जर वाक्याच्या सुरुवातीलाच सर्वनाम असेल तर तेच सर्वनाम that नंतर लिहावे.
6) दिलेल्या वाक्यात am / is / are असेल तर that च्या वाक्यात सर्वनामानंतर can’t / can not  लिहावे.
7) दिलेल्या वाक्यात was / were असेल तर that च्या वाक्यात सर्वनामानंतर couldn’t / could not  लिहावे.
8) to नंतर आलेला वाक्याचा भाग can’t / couldn’t नंतर आहे तसा लिहावा.

SOLVED EXAMPLES

1) Vijaya is too fast to stop.
Vijaya is so fast that she can’t stop.

2) Ganesh is too fat to run
Ganesh is so fat that he can not run.

3) Snehal was too slow to reach.
Snehal was so slow that she couldn’t reach.

4) We were too busy to meet him.
We were so busy that we could not meet him.

5) we are too ill to attend the exam.
We are so ill that we couldn’t attend the exam.

अपवाद

to च्या अगोदर for + सर्वनामाची द्वितीया विभक्ती असेल, तर त्या सर्वनामाची प्रथमा विभक्ती that नंतर लिहावी.
to च्या अगोदर आलेले for + सर्वनामाची द्वितीया विभक्ती काढून टाकावी.

सर्वनामांमध्ये पुढील प्रमाणे बदल करावा.
for me      –   that I
for us       –   that we
for you     –   that you
for him     –   that he
for her      –   that she
for it          –   that it
for them   –   that they

1) The problem is too difficult for me to solve.
The problem is so difficult that I can’t solve.

2) The stone was too heavy for us to move.
The stone was so heavy that we couldn’t move.

3) The book is too costly for you to buy.
The book is so costly that you can’t buy.

4) The train was too fast for them to get out.
The train was so fast that they couldn’t get out.

5) The tree is too high for him to climb.
The tree is so high that he can not climb.

6) There was too dark for her to see anything.
There was so dark that she could not see anything.